UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola TEL: 05 / 662 - 64 - 60 E-MAIL: conference@fvz.upr.si
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE

»HEALTH OF CHILDREN AND ADOLESCENTS«


16 September 2022, Portorož, Slovenia

The BOOK OF ABSTRACTS is available HERE.


Program konference
7:30 - 8:30
Registracija udeležencev /
Registration
Namestitev posterjev /

Avla dvorane Galea / Galea's Foyer
Poster posting

8:30 - 9:40

Otvoritev in plenarna predavanja 1. del /
Opening and plenary lectures 1st part


v angleškem jeziku / english language

Dvorana Galea, pritličje / Galea Hall, Groundfloor

9:40 - 10:00Odmor s kavo / Coffee break
Namestitev posterjev /

Avla dvorane Galea / Galea's Foyer
Poster posting

10:00 - 13:30

Sekcije 1. del / Sections 1st part


ZNANSTVENI PRISPEVKI / PROFESSIONAL ABSTRACTS

dvorana Galea / Galea Hall

sekcija OTROK IN MLADOSTNIK – OKOLJE /
section THE CHILD AND YOUTH - THE ENVIRONMENT

v angleškem jeziku / english language


ZNANSTVENI PRISPEVKI / SCIENTIFIC ABSTRACTS

dvorana Batana / Batana Hall


STROKOVNI PRISPEVKI / SCIENTIFIC ABSTRACTS

sekcija OTROK IN MLADOSTNIK – OKOLJE /
section THE CHILD AND YOUTH - THE ENVIRONMENTsekcija GIBALNA (NE)AKTIVNOST OTROK
IN MLADOSTNIKOV / section PHYSICAL
(IN)ACTIVITY OF CHILDREN AND YOUTH

v angleškem jeziku / english language
ZNANSTVENI PRISPEVKI / SCIENTIFIC ABSTRACTS

sekcija PREHRANA OTROK IN
MLADOSTNIKOV / section NUTRITION OF CHILDREN AND YOUTH

v angleškem jeziku / english language

13:30 – 14:30

Odmor s kosilom / Lunch Break

Restavracija GH Portorož / Restaurant of GH Portorož14:30 - 15:30

Plenarna predavanja 2. del / Plenary lectures 2nd part

v angleškem jeziku / english language

Dvorana Galea, pritličje / Galea Hall, Groundfloor15:30 – 15:45

Odmor / Break

Avla dvorane Galea / Galea's Foyer


15:45 - 17:15

Sekcije 2. del / Sections 2nd part;

ZNANSTVENI PRISPEVKI / SCIENTIFIC ABSTRACTS

dvorana Galea / Galea Hall

sekcija PSIHOSOCIALNO
ZDRAVJE V OTROŠTVU IN
V MLADOSTI / section
PSYCHOSOCIAL HEALTH IN
CHILDHOOD AND YOUTH

v angleškem jeziku / english language


STROKOVNI PRISPEVKI / PROFESSIONAL ABSTRACT

dvorana Batana / Batana Hall

sekcija GIBALNA (NE)AKTIVNOST OTROK
IN MLADOSTNIKOV / section
PHYSICAL (IN)ACTIVITY OF
CHILDREN AND YOUTH

PREDSTAVITEV POSTERJEV /
POSTER PRESENTATIONS

 Avla dvorane Galea /
Galea's Foyer
17:15 – 17:30

Odmor s kavo / Coffee break

Avla dvorane Galea / Galea's Foyer


17:30 - 19:00
Sekcije 3. del / Sections 3rd part

STROKOVNI PRISPEVKI / PROFESSIONAL ABSTRACTS

dvorana Galea / Galea Hall

sekcija PSIHOSOCIALNO ZDRAVJE V
OTROŠTVU IN V MLADOSTI /
section PSYCHOSOCIAL HEALTH IN
CHILDHOOD AND YOUTHSTROKOVNI PRISPEVKI / PROFESSIONAL ABSTRACTS

dvorana Batana / Batana Hall

sekcija IKT REŠITVE IN STORITVE ZA
ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV /
section ICT SOLUTIONS AND SERVICE FOR CHILDREN AND YOUTH'S HEALTH
19:00


Zaključek konference / Closing of the Conference

Dvorana Galea, pritličje / Galea Hall, Groundfloor

PLENARNA PREDAVANJA 1. DEL / PLENARY LECTURES 1st PART (8:40 – 9:40)


8:40 Raziskave šolskega pohištva TUDelft od leta 1980 / Schoolfurniture research TUDelft since 1980
Johan Molenbroek, Renate de Bruin

9:10 Vzajemna povezava med prehranjevalnim vedenjem in tveganjem za razvoj debelosti v otroštvu / The bidirectional association between eating behaviour and risk of obesity in infancy
Dona Hileti, Christiana Demetriou


PLENARNA PREDAVANJA 2. DEL / PLENARY LECTURES 2nd PART (14:30 – 15:30)


14:30 Povezava med zdravstveno pismenostjo in vedenji zdravega življenjskega sloga pri adolescentih / Association of health literacy and healthy lifestyle behaviours in adolescents
Dragana Milutinović

15:00 (Ne)zdrava poraba časa med otroki in mladostniki: kaj že vemo in kako lahko izvemo več? / (Un)healthy use of time among children and adolescents: what do we know and how can we find out more?
Željko Pedišić


Sekcije 1. del, dvorana Galea / Sections 1st part, Galea Hall


Sekcija OTROK IN MLADOSTNIK – OKOLJE /
Section THE CHILD AND YOUTH - THE ENVIRONMENT
(10:00 – 13:30)

PREDSTAVITVE ZNANSTVENIH POVZETKOV / PRESENTATIONS OF SCIENTIFIC ABSTRACTS

10:00 Otrok, mladostnik in družina med bolnišnico in domom (VABLJENO PREDAVANJE) / Child, adolescent and family between hospital and home (INVITED LECTURE)
Majda Oštir


10:15 Šolsko pohištvo kot dejavnik tveganja za razvoj bolečine v spodnjem delu hrbta– bilateralni projekt / School Furniture as Risk Factor for Low Back Pain – Bilateral project SLO-CRO, Phase 1
Danijela Domljan, Nastja Podrekar Loredan, Zoran Vlaović, Tanja Jurčević Lulić, David DeVallance, Nejc Šarabon

10:22 Pomen sistematičnega načrtovanja in izvajanja športa v prvem triletju osnovne šole / The importance of systematic planning and implementation of physical education in the first three years of elementary school
Jera Gregorc, Saša Arh

10:29 Ozaveščenost staršev ob pojavu vročinskih krčev in povišani telesni temperaturi / Parent awareness about the onset of febrile seizures and fever
Rebeka Kuzelj, Katarina Merše Lovrinčević, Tjaša Hrovat Ferfolja

10:36 Vpliv izobraževanja Rominj o reproduktivnem zdravju na zdravje njihovih otrok / The influence of Roma women’s education regarding their reproductive health on the health of their children
Marjeta Logar Čuček

10:43 Dejavniki z ustnim zdravjem povezane kakovosti življenja med otroki in mladostniki v Sloveniji / Factors related to oral health-related quality of life among children and adolescents in Slovenia
Anja Magajna, Barbara Artnik, Martin Ranfl

10:50 Stališča do cepljenja in cepljenost proti HPV med hrvaškimi študenti / Vaccination attitudes and HPV vaccine uptake among Croatian university students
Ivan Miškulin, Nika Pavlović, Ivan Vukoja, Matea Matić Ličanin, Ivica Fotez, Maja Miškulin

10:57 Ekonomsko breme najpogostejših nalezljivih bolezni pri otrocih v Sloveniji / Economic burden of the most common infectious diseases in children in Slovenia
Tatjana Pokrajac

11:04 Izpostavljenost kemikalijam v življenjskem okolju pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji / Exposure to chemicals from the ambient environment in children and adolescents from Slovenia
Janja Snoj Tratnik, Darja Mazej, Marta Jagodic Hudobivnik, Anja Stajnko, Zdenka Šlejkovec, Tina Kosjek, Žiga Tkalec, David Kocman, Rok Novak, Ingrid Falnoga, Ivan Eržen, Milena Horvat

PREDSTAVITVE STROKOVNIH POVZETKOV / PRESENTATIONS OF PROFESSIONAL ABSTRACTS

11:11 Teaching to Be – za zdravje otrok in mladostnikov prek spodbujanja dobrega počutja učiteljev / Teaching to Be – contributing to the health of children and adolescents through the promotion of well-being of teachers
Ana Bogdan Zupančič, Matej Košir, Sanela Talič, Avguštin Lea

11:18 Vključevanje osnovnošolcev v raziskovanje epidemiologije okolja preko načel ljubiteljske znanosti / Engagement of pupils in citizen science study in environmental epidemiology
David Kocman, Jure Ftičar, Miha Pratneker, Johanna Amelia Robinson, Rok Novak, Renata Filipič

11:25 Novi tobačni in nikotinski izdelki ter njihova uporaba med mladimi v Sloveniji / New tobacco and nicotine products and their use among young people in Slovenia
Helena Koprivnikar, Tina Zupanič, Darja Lavtar, Maruša Rehberger, Aleš Korošec

11:32 Razvoj, gibanje in sposobnosti predšolskih otrok z vadbo joge/ Development, movement and skills of preschool children through yoga practice
Sandra Martinuč

11:39 Predšolski otroci - raziskovalci in skrbniki zdravja / Preschool children - researchers and guardians of health
Lucija Matič

11:46 Zdravstveno-vzgojno delo v vrtcih / Health-education work in kindergartens
Kristina Rakuša Krašovec

Sekcija PREHRANA OTROK IN MLADOSTNIKOV /
Section NUTRITION OF CHILDREN AND YOUTH
(12:00 – 13:30)


PREDSTAVITVE ZNANSTVENIH POVZETKOV / PRESENTATIONS OF SCIENTIFIC ABSTRACTS

12:00 Ocena prehranskega stanja pediatrične populacije (VABLJENO PREDAVANJE) / Assessment of the nutritional status of pediatric population (INVITED LECTURE)
Neža Lipovec, Evgen Benedik

12:15 S projekti v osnovnih šolah do boljših prehranjevalnih navad učencev / Elementary school projects as a possibility of improving pupils’ eating habits
Bine Dobnikar, Tamara Poklar Vatovec

12:22 Prehranjevalne navade otrok 2. starostnega obdobja / Food Habits of Children attending the Second Age Group
Anja Furlan, Petra Furlan

12:29 Prehrana zdravega dojenčka in vloga črevesne mikrobiote / Nutrition for healthy term infants and the role of gut microbiota
Katja Kramberger, Katja Bezek

12:36 Vsebine zdravega življenjskega sloga v predmetniku osnovne šole / Healthy lifestyle topics in the elementary school curriculum
Špela Osolnik, Stojan Kostanjevec

12:43 Sladkor v šolskih malicah in možnosti spremljanja sladkorja s spletnim orodjem PISKR / Sugar content in school morning snacks and the opportunity of its monitoring with the PISKR online tool
Rok Poličnik, Barbara Koroušić Seljak, Eva Valenčič , Ana Raner, Jerneja Farkaš Lainščak

12:50 Analiza kombinacij živil v dopoldanskih malicah slovenskih osnovnih šol / The analysis of food combination of morning snacks in Slovenian primary schools
Ana Raner, Rok Poličnik, Jerneja Farkaš Lainščak

12:57 Prehransko vedenje otrok in mladostnikov v času epidemije COVID-19 / Dietary behaviour of children and adolescents during the COVID19 epidemic
Katja Simić, Stojan Kostanjevec

13:04 Povezava med črevesno mikrobioto in debelostjo pri mladostnikih / The relationship between gut microbiota and obesity in adolescents
Karin Šik Novak, Zala Jenko Pražnikar, Ana Petelin

13:11 Ključni dejavniki za normalno asimilacijo kalcija ter rast in razvoj kosti pri otrocih in mladostnikih / Key factors for normal calcium assimilation and bone growth and development in children and adolescents
Rok Kopinč


Sekcije 1. del, dvorana Batana / Sections 1st part, Batana Hall


Sekcija GIBALNA (NE)AKTIVNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV /
Section PHYSICAL (IN)ACTIVITY OF CHILDREN AND YOUTH
(10:00 – 13:30)

PREDSTAVITVE ZNANSTVENIH POVZETKOV / PRESENTATIONS OF SCIENTIFIC ABSTRACTS

10:00 Ukrepi za preprečevanje telesne nedejavnosti otrok med pandemijo COVID-19 (VABLJENO PREDAVANJE) / Countermeasures to Combating Child Physical Inactivity during the COVID-19 pandemic (INVITED LECTURE)
Shawnda Morrison, Gregor Starc, Gregor Jurak

10:15 Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom / Nature activities for the development of motor and functional abilities of children with autism
Diana Batista, Klavdija Krušec, Tjaša Filipčič, Erna Žgur

10:22 »Mali prostor« – več kot le pripomoček / The "little room” - more than a tool
Ivan Jakob Cervo

10:29 Izmerjena količina in intenzivnost gibalne/športne aktivnosti skupine gimnastičark / Amount and intensity of physical activity of a group of gymnasts
Urška Čeklić

10:36 Telesna pripravljenost mladih plesalk / Physical fitness in young female dancers
Aleksandra Ilic, Sasa Jovanovic, Dragan Marinkovic

10:43 Kako spodbuditi spremljanje zadoščanja gibalne aktivnosti v izvedbenem kurikuluma predšolske vzgoje / Ways to Promote Monitoring Sufficiency of Physical Activities in Implementation of the National Kindergarten Curriculum (i. e. Preschool Curriculum)
Tatjana Jakovljević, Brigita Urbanija, Liana Cerar

10:50 Zanesljivost Vprašalnika o spanju, sedenju in telesni dejavnosti med mladostniki / Reliability of Daily Activity Behaviours Questionnaire among Adolescents
Kaja Kastelic, Petra Starbek, Nejc Šarabon

10:57 Izbira gibalnih vsebin in strojne opreme za razvoj video igre z gibalno vsebino / Selection of movement and hardware content for exergame development
Andrej Kocjan

11:04 Terapevtske gibalne dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami / Therapeutic Movement Activities for Children with Special Needs
Klavdija Krušec, Diana Batista, Erna Žgur, Tjaša Filipčič

11:11 Statična posturalna stabilnost: razlike med gimnastičarkami in gimnastičarji / Static postural stability: differences between male and female gymnasts
Dragan Marinkovic, Dusan Djordjevic, Dejan Madic, Milos Paunovic, Danilo Radanovic, Petar Velickovic, Mima Stankovic, Andrea Aleksic

11:18 Učinek vadbe moči vdišnih mišic na ohranjanje plavalnih sposobnosti / The effect of inspiratory muscle training on the maintenance of swimming abilities
Matija Maršič, Matej Plevnik

11:25 Razlike v poročanju telesne dejavnosti med različno zmogljivimi mladostniki / Differences in physical activity self-reporting among differently fit adolescents
Kaja Meh, Jerneja Premelč, Gregor Jurak

11:32 Vloga mišične in maščobne mase pri izražanju eksplozivne moči otrok v predšolskem obdobju/ The role of muscle and fat mass in the expression of explosive power in preschool children
Miran Muhič, Klavdija Rančnik

11:39 Telesna zmogljivost slovenskih študentov z mersko baterijo SLOfit odrasli / Physical fitness of Slovenian students with the SLOfit adults fitness battery
Tjaša Ocvirk, Jaka Kramaršič, Kaja Meh, Gregor Jurak

11:46 RED-simptomi pri mladih slovenskih športnikih / RED-symptoms in young Slovenian athletes
Eva Peklaj, Nina Reščič, Barbara Korousic Seljak, Nada Rotovnik Kozjek

11:53 Gibalna neaktivnost postaja resen problem / Physical inactivity is becoming a significant problem
Ivo Perko

12:00 Smernice za s šolo povezano sedentarno vedenje za otroke in mladostnike / School-Related Sedentary Behaviour Recommendations for Children and Youth
Nastja Podrekar Loredan, Petra Starbek, Barbara Jurša Potocco, Kaja Kastelic

12:07 Predstavitev projekta SLOfit krivulje / Presentation of SLOfit curves project
Jerneja Premelč, Maroje Sorić, Shawnda Morrison, Gregor Starc, Gregor Jurak

12:14 Povezanost indeksa telesne mase z nekaterimi motoričnimi sposobnostmi predšolskih otrok / Relationship of body mass index with some motor abilities of preschool children
Klavdija Rančnik, Miran Muhič

12:21 Socioekonomski in starševski dejavniki v povezavi s časom uporabe zaslona pri predšolskih otrocih / Socioeconomic and parental correlates of screen time in preschool children
Sanja Šalaj, Paula Spretnjak

12:28 Vpliv terapevtske vadbe Žoga bend na otroke s posebnimi potrebami / Impact of therapeutic workout Žoga bend on children with special needs
Manuela Urankar, Nataša Pregelj Škvarč

12:35 Uspešnost tabora »moj izziv« po 14 dneh in šestih tednih spremljanja / The Success of the "My Challenge” Camp After 14 Days and Six Weeks of Follow-up
Nina Vajd, Breda Franetič Prunk, Tamara Poklar Vatovec

12:42 Vpliv mišične bolečine in penastega valjanja na pasivno togost in gibljivost zadnjih stegenskih mišic / Effects of muscle soreness and foam rolling on hamstring stiffness and flexibility
Rok Vatovec, Anja Grandovec, Matej Voglar


Sekcije 2. del, dvorana Galea / Sections 2nd part, Galea Hall


sekcija PSIHOSOCIALNO ZDRAVJE V OTROŠTVU IN V MLADOSTI /
Section PSYCHOSOCIAL HEALTH IN CHILDHOOD AND YOUTH
(15:45 – 17:15)

PREDSTAVITVE ZNANSTVENIH POVZETKOV / PRESENTATIONS OF SCIENTIFIC ABSTRACTS

15:45 Anksiozne motnje pri otrocih in mladostnikih - pojavnost in prepoznavanje (VABLJENO PREDAVANJE) / Anxiety Disorders in Children and Adolescents - Prevalence and Identification (INVITED LECTURE)
Peter Janjušević

16:00 Motnje prehranjevanja pri mladostnikih: pomen anksioznosti in telesne mase / Disordered eating among adolescents: the importance of anxiety and body mass
Katarina Adamič, Maša Černelič Bizjak

16:07 Ustna higiena in uporaba zobnih past s fluoridi pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji v 2019 / Oral hygiene and the use of fluoride toothpastes in children and adolescents in Slovenia in 2019
Barbara Artnik, Martin Ranfl

16:14 Poznavanje koncepta duševno blagostanje med mladostniki / Knowledge of the concept of mental well-being among adolescents
Leona Cilar Budler, Owen Barr, Gregor Štiglic, Majda Pajnkihar

16:21 Duševne stiske študentov in študentk Univerze v Ljubljani: skrb namesto spregleda / Mental Health Issues of University of Ljubljana’ Students: Care Instead of Neglect?
Anja Gruden, Tomaž Vec

16:28 Zdravje otrok in mladostnikov med pandemijo COVID-19 v Sloveniji / Health and health-related behaviors of children and adolescents during the COVID-19 pandemic
Helena Jeriček Klanšček, Tina Zupanič, Maja Roškar, Andreja Drev, Helena Koprivnikar, Varineja Drašler, Vesna Pucelj

16:35 Konoplja in kanabinoidi v terapiji otrok z epilepsijo in/ali drugimi razvojnimi motnjami / Cannabis and cannabinoids in the treatment of children with epilepsy and/or other developmental disorders
Jasna Kovač, David Neubauer, Roman Štukelj

16:42 Učinki pandemije COVID-19 na doživljanje stresa pri mladostnikih / Effects of COVID-19 pandemic on stress in adolescents
Kristina Martinović, Lucija Gosak, Dušanka Mičetuć-Turk

16:49 Doživljanje patelofemoralne bolečine pri mladostnikih po usmerjeni gibalni terapiji / The experience of patellofemoral pain in adolescents after a targeted exercise program
Denisa Manojlović, Nejc Sarabon, Mirko Prosen

16:56 Samoocena z zdravjem povezane kakovosti življenja mladostnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 in sočasnimi obolenji / Self-assessment of health-related quality of life in youth with type 1 diabetes mellitus and comorbidities
Mirjana Smuđa, Dragana Milutinović, Tatjana Milenković

17:03 Motnje hranjenja in zloraba alkohola med mladimi kategoriziranimi športniki / Eating disorders and alcohol abuse among young categorized athletes
Uroš Perko, Maša Černelič Bizjak


Sekcije 2. del, dvorana Batana / Sections 2nd part, Batana Hall


sekcija GIBALNA (NE)AKTIVNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV /
Section PHYSICAL (IN)ACTIVITY OF CHILDREN AND YOUTH
(15:45 – 17:15)


PREDSTAVITVE STROKOVNIH POVZETKOV / PRESENTATIONS OF PROFESSIONAL ABSTRACTS

15:45 Kolo kot terapevtsko sredstvo/ Bicycle as a therapeutic aid
Mojca Bolčina, Matejka Moderc

15:52 Učenje šolskih veščin skozi gibanje / Learning school skills through movement
Anja Frank

15:59 Obogateno okolje v predšolskem obdobju / Environmental enrichment in the preschool period
Tatjana Jakovljević, Brigita Urbanija, Zdenka Peklaj

16:06 Spremljanje in optimiziranje količine bivanja v zunanjih učnih okoljih v predšolskem obdobju / Monitoring and Optimizing the Amount of Spending Time in Outdoor Learning Environments in the Preschool Period
Tatjana Jakovljević, Brigita Urbanija, Zdenka Peklaj

16:13 Prvi koraki v gibalno-športne aktivnosti / First steps in physical and sports activities
Kristina Mohorčič

16:20 Zimski športi z učenci CIRIUS Vipava / Winter sports with students from CIRIUS Vipava
Tanja Princes

16:27 Plavanje v CIRIUS Vipava – od rekreacije do tekmovanja / Swimming in CIRIUS VIPAVA – from recreation to competition
Katarina Trbanc

16:34 Vpliv učenja v naravi na zdravje učencev s posebnimi potrebami / Learning in nature and impact on the health of pupils with special needs
Mateja Kete Černe


Sekcije 2. del, avla dvorane Galea / Sections 2nd part, Galea's Foyer


PREDSTAVITVE POSTERJEV / POSTER PRESENTATIONS
(15:45 – 17:15)


15:45 Telesna dejavnost študentov med pandemijo Covid-19: pilotna študija / Physical activity of students during the Covid-19 pandemic: a pilot study
Brigita Banjac

15:50 Primarno zdravstveno varstvo otrok pred in med epidemijo COVID-19 / Primary health care for children before and during the COVID-19 epidemic
Sanja Berčnik

15:55 Uvajanje oralno-senzornega pristopa k učenju hranjenja skupine učencev v CIRIUS Vipava / Oral sensory approach to feeding - a school-based intervention addressing feeding difficulties of children in CIRIUS Vipava
Nina Bizjak Bajec, Lucija Batič, Sara Trošt

16:00 Gibanje in šport – priložnost tudi za učence z najtežjimi motnjami / Training and sport - an opportunity for students with the most severe disabilities
Erika Čuk

16:05 Vpliv prava na zdravja šolajočih se posameznikov v času pandemije Sars-cov-2 / Impact of the legislation on the health of schooling individuals during the SARS-CoV-2 pandemic
Tatjana Devjak, Natja Lavrič

16:10 »Življenjska knjižica« dijakov Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor / ”Booklet of life” of students of the Secondary Medical and Cosmetic School Maribor
Sabina Eberl

16:15 Samopregledovanje dojk pri mlajših / Self-examination of breast in younger women
Vesna Jašić, Sabina Ličen

16:20 Pri pouku angleščine se gibamo / We move while learning English
Ana Krompič

16:25 Značilnosti internetne zasvojenosti pri hrvaških študentih med pandemijo COVID-19 / The features of internet addiction in Croatian university students during the COVID-19 pandemic
Maja Miškulin, Nika Pavlović, Marina Marković, Ivana Milovanović, Marija Drmić, Ivan Miškulin

16:30 Predstavitev programa celostne obravnave otrok in mladostnikov z motnjami hranjenja / Presentation of the holistic treatment programme for children and adolescents with eating disorders
Ramajla Olenik, Danijela Moškov, Katja Golja

16:35 Odnos študentov predšolske vzgoje do ukrepov za zajezitev širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v vrtcih / Attitudes of preschool students towards measures to stop the spread SARS-CoV-2 infection in kindergartens
Laura Rožman Krivec

16:40 Stres in strategije obvladovanja med dijaki srednjih zdravstvenih šol med klinično prakso: analiza latentnih profilov / Stress and coping strategies among secondary medical school pupils during clinical practice: an analysis of latent profiles
Dragana Simin, Dragana Pejić

16:45 Pogostost uporabe rekvizitov za aktivno sedenje učencev med poukom na razredni
Stopnji / The frequency of use of active seating props in primary school

Vesna Štemberger, Andraž Zaplotnik, Tanja Petrušič

16:50 Z gibanjem do uspešnejšega dela pri pouku / Using movement towards more successful work in the classroom
Antonija Tomšič

16:55 Psihosocialna svetovalnica na UL kot prostor skrbi za duševno zdravje študentov in študentk / Psychosocial counseling center at the University of Ljubljana as a place of care for the mental health of students
Tomaž Vec, Anja Gruden


Sekcije 3. del, dvorana Galea / Sections 3rd part, Galea Hall


sekcija PSIHOSOCIALNO ZDRAVJE V OTROŠTVU IN V MLADOSTI /
Section PSYCHOSOCIAL HEALTH IN CHILDHOOD AND YOUTH
(17:30 – 19:00)

PREDSTAVITVE STROKOVNIH POVZETKOV / PRESENTATIONS OF PROFESSIONAL ABSTRACTS

17:30 Child and adolescent telephone and online counselling / Odgovor je pogovor® – svetovanje otrokom in mladostnikom po telefonu in na spletu
Tjaša Bertoncelj

17:37 Vpliv prekomerne uporabe zaslonov na razvoj predšolskih otrok / The impact of excessive screen time on preschool children development
Marta Macedoni Lukšič, Ana Bezenšek

17:44 Varnost in zaščita otrok ter njihovih družin v digitalnem okolju / Safety and protection of children and their families in the digital environment
Nataša Demšar Pečak

17:51 Opolnomočenje svetovalnih delavcev srednjih šol za izvajanje inducirane preventive na področju drog / Empowering school counselors to implement induced drug prevention
Lea Furlan, Vesna Šmarčan

17:58 Odraščanje v družini z zasvojenostjo z alkoholom in pomen varovalnih dejavnikov za zdravje otroka / Growing up in a family with alcohol addiction and the importance of strengthening protective factors to maintain the health of a child
Karmen Henigsman

18:05 Psihosocialni viri opolnomočenja in ranljivosti pri otrocih v rejništvu / Psychosocial sources of empowerment and vulnerability of children in foster care
Alenka Kolar

18:12 Pomen okolja pri stiskah in samomorilnem vedenju otrok in mladostnikov / The impact of the environment on the distress and suicidal behaviour of children and adolescents
Meta Lavrič, Monika Brdnik, Vanja Gomboc, Nuša Zadravec Šedivy, Vita Poštuvan

18:19 Legalizacija in uporaba konoplje med mladimi: razmišljanje o mitih in dejstvih / Legalization and use of cannabis among young people: thinking about myths and facts
Dušan Nolimal

18:26 Spanje otrok in mladostnikov ter promocija pomena spanja in priporočil za dobro spanje / Sleep in children and adolescents and the promotion of the importance of sleep and recommendations for regular sleep
Marjeta Peperko, Brigita Zupančič-Tisovec, Nuša Konec Juričič


Sekcije 3. del, dvorana Batana / Sections 3rd part, Batana Hall


sekcija IKT REŠITVE IN STORITVE ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV /
Section ICT SOLUTIONS AND SERVICE FOR CHILDREN AND YOUTH'S HEALTH
(17:30 – 19:00)


PREDSTAVITVE ZNANSTVENIH POVZETKOV / PRESENTATIONS OF SCIENTIFIC ABSTRACTS

17:30 Učenje temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe skozi igro pri predšolskih otrocih: Pregled literature (VABLJENO PREDAVANJE) / Teaching Basic Life Support Through Play to Pre-school Children: A Literature Review (INVITED LECTURE)
Nino Fijačko

17:45 Pregled informacijsko komunikacijskih tehnologij in njihov pomen pri vodenju prehranskega vnosa / Review of information and communication technologies and their importance in nutritional management
Boštjan Žvanut, Karin Šik Novak, Sara Medja

PREDSTAVITVE STROKOVNIH POVZETKOV / PRESENTATIONS OF PROFESSIONAL ABSTRACTS

17:52 Ocena prehranskega vnosa s pomočjo digitalnih fotografij / Image- Assisted Dietary Assessment
Tadeja Jakus, Blaž Grmek

17:59 Mobilna izobraževalna aplikacija za mlade WASABY – za zmanjševanje ogroženosti z rakom / Mobile educational application for the youth WASABY – decreasing the cancer risk
Katja Jarm, Urška Ivanuš

18:06 COMFOCUS: evropska iniciativa za razvoj infrastrukture v podporo znanosti potroštništva na področju / COMFOCUS: European Initiative for Infrastructure Development in Support of Consumer Science in Food and Nutrition
Barbara Korousic Seljak, Tome Eftimov, Gjorgjina Cenikj, Eva Valenčič

18:13 Moj SLOfit, diagnostično in izobraževalno orodje za gibalno pismenost / My SLOfit, diagnostic and educational tool for physical literacy
Žan Luca Potočnik, Marjeta Kovač, Gregor Starc, Gregor Jurak

18:20 Ozavestimo mladostnika o zdravih spalnih navadah / Adolescents and Sleep: Raising Awareness of Sleep as a Healthy Behaviour
Žiga Podplatnik, Marija Urbančič Suhadolnik

18:27 IKT orodja za učenje in poučevanje na področju reproduktivnega zdravja / Teaching and learning ICT tools about preconception health
Patrik Pucer, Boštjan Žvanut

18:34 Eatvisor: nadgradnja Odprte platforme za klinično prehrano (OPKP) s sodobno mobilno aplikacijo / Eatvisor: Upgrade of the Open Platform for Clinical Nutrition (OPKP) with a mobile application
Andraž Simčič, Gjorgjina Cenikj, Tome Eftimov, Gordana Ispirova, Tina Kondic, Simon Mezgec, Robert Modic, Gregor Novak, Matevž Ogrinc, Eva Valenčič, Barbara Korousic Seljak

18:41 Posodobitev slovenske zbirke podatkov o sestavi živil / Upgrade of the Slovenian Food Composition Database
Eva Valenčič, Peter Novak, Matevž Ogrinc, Robert Modic, Andraž Simčič, Tina Kondic, Gregor
Novak, Blaž Ferjančič, Anja Bolha, Tanja Pajk Žontar, Mojca Korošec, Tamara Bucher, Barbara Korousic Seljak


ORGANIZERS AND PARTNERS OF THE CONFERENCE 2022

Conference honorable sponsorConference partners
      


                    


Conference sponsors
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?