UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola TEL: 05 / 662 - 64 - 60 E-MAIL: conference@fvz.upr.si
ZNANSTVENA IN STROKOVNA MEDNARODNA KONFERENCA

»ZDRAVJE STAROSTNIKOV«


21. SEPTEMBER 2018, Portorož, SloveniaNAMEN IN CILJ KONFERENCE


Namen konference je opozoriti na zdravstvene probleme starejše populacije, predstaviti aktualne študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi. Program konference bo potekal v sklopu petih vsebinskih področij - sekcij konference. Predavanja v sklopu sekcij bodo potekala glede na preference udeležencev, ki bodo predstavljali svoje prispevke, predvidoma bo vzporedno potekal slovenski in angleški vsebinski sklop posamezne sekcije.

Konferenca je namenjena raziskovalcem, strokovnjakom iz prakse, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok.PROGRAMSKI IN ORGANIZACIJSKI ODBOR
Vodja programskega odbora

izr. prof. dr. Nejc Šarabon,
UP Fakulteta za vede o zdravju

tel: +386 5 66 26 462
e-mail: nejc.sarabon@fvz.upr.si
Vodja organizacijskega odbora

doc. dr. Boris Kovač,
UP Fakulteta za vede o zdravju

tel: +386 5 66 26 465
e-mail: boris.kovac@fvz.upr.si
SEKCIJE KONFERENCE
PSIHOSOCIALNI VIDIKI PRILAGAJANJA NA STARANJE

Staranje družbe ima močan vpliv na spremembe v ekonomskih, socialnih in družbenih razmerah, na zdravstveni sistem ter na spremembe v zaposlitveni strukturi družb. Na kakovost življenja starejših ljudi pogosto vpliva pojav fizičnih sprememb (npr. kroničnih in degenerativnih obolenj), spremembe na področju financ in zmanjšanje socialnih omrežij, pogoste so tudi čustvene stiske. Kako uspešno bo staranje starejših odraslih pa je odvisno od njihove sposobnosti prilagajanja tem spremembam.


PROBLEMI IN IZZIVI V PREHRANI STAROSTNIKOV

Tekom življenja se naše energijske in hranilne potrebe spreminjajo, zato je upoštevanje prehranskih smernic in priporočil za starostnika poglavitnega pomena. Pravilna prehrana, vključevanje funkcionalnih živil in nutracevtikov v prehrano starostnikov je pomembno tako za ohranjanje zdravja in preprečevanja bolezni, kakor tudi za lajšanje simptomov, v kolikor se bolezen pojavi. Znotraj te sekcije bodo izpostavljeni izzivi v prehrani starostnika ter pristopi in ukrepi za izboljšanje prehranjevalnih navad z namenom izboljšanja kvalitete življenja starostnika.


STAROSTNIKOM PRILAGOJENE IKT REŠITVE IN STORITVE

Informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) postajajo vse bolj pomemben element v življenju starostnikov in so vse bolj zanimive tudi z vidika javnega zdravstva in socialne oskrbe. V omenjeni sekciji bodo predstavljene raziskave na tem področju ter sodobne, starostnikom prilagojene IKT rešitve in storitve, ki omenjeni populaciji olajšajo življenje, jih aktivirajo, jim pomagajo ostati v stiku s svojci, zdravstvenim sistemom itn., pomagajo pa tudi pri preprečevanju in reagiranju ob neželenih dogodkih (npr. padci, razni alarmi). Uporaba IKT pri omenjeni populaciji lahko vpliva na podaljšanje bivanja starostnika v svojem domačem okolju, v socialnem varstvu pa lahko olajša skrb za njih in jim naredi življenje bolj prijetno.


STAROSTNIK – OKOLJE

Staranje ima nedvoumno vpliv na psihofizične zmožnosti človeka. S starostjo slednje upadajo, zato je potrebno razmisliti tudi o prilagoditvah okolja zmožnostim starostnika. Genetske razlike v kombinaciji z življenjskimi izkušnjami in ne nazadnje kvaliteta grajenega okolja vplivajo na različno pojavnost težav v starosti. V heterogenosti interakcije starostnik-okolje oz. ergonomiji staranja, je potrebno prilagoditi okolje tako, da se izboljša varnost in hkrati izvajati aktivnosti, ki povrnejo, ohranjajo ali izboljšajo samostojnost. Kvaliteta staranja je odvisna od samostojnosti.


TELESNA (NE)AKTIVNOST IN NJEN POMEN ZA ZDRAVJE STAROSTNIKOV

Redna gibalna aktivnost starejših je nedvomno pomemben dejavnik pri preventivi in zdravljenju številnih nenalezljivih kroničnih bolezni, zagotavljanju samostojnosti ter preventivi padcev. Številni programi z gibalno/športno vsebino so se že izkazali kot učinkoviti za povečanje moči, ravnotežja in splošne zmogljivosti starostnikov. Poleg izboljšanja telesnega zdravja prinaša redna gibalna aktivnost tudi pozitivne učinke na kognitivne sposobnosti in psihološke funkcije. Čeprav vse to podpirajo številni znanstveni dokazi, se ljudje praviloma skozi leta vedno manj gibljejo, še posebej na račun manjše količine aktivnosti v prostem času. Zagotavljanje socialnega in fizičnega okolja, ki bo spodbujalo gibalno aktivnost starejših je tako med pomembnejšimi cilji in izzivi strokovnjakov na področju zdravja. Osrednji namen te sekcije je predstavitev programov gibalne aktivnosti za starejše in njihovih učinkov na pojavnost bolezni, neodvisnost, kognitivno sposobnost in druge vidike zdravja, ter razpravljati o nadaljnjih korakih na področju gibalne aktivnosti starejših.POMEMBNI DATUMI15. 4. 2018
PODALJŠAN datum oddaje povzetka
15. 7. 2018
PODALJŠAN datum oddaje celotnega prispevka (opcijsko)
30. 6. 2018
Obvezna prijava za aktivne udeležence
20. 8. 2018
Obvezna prijava za pasivne udeležence
21. 9. 2018
ZAČETEK KONFERENCE

PRIDOBITEV LICENČNIH TOČK ZA ZDRAVSTVENO STROKO

Program konference je bil v postopku vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

S sklepom I-2018-0419-0419 je Zbornica-Zveza ugotovila skladnost programa konference z zahtevami Pravilnika o registru in licencah v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ter dodelila 9 licenčnih točk za pasivne udeležence in 13 licenčnih točk za aktivne udeležence. Organizator bo z namenom dodelitve licenčnih točk udeležencem (članom Zbornice-Zveze) poskrbel za posredovanje seznama udeležencev pristojni zvezi.

Udeleženci, ki bodo želeli pridobiti kreditne točke na Zdravniški zbornici Slovenije, bodo za dodelitev lahko zaprosili na posebnem obrazcu, s priloženim programom konference ter potrdilom o udeležbi.

ORGANIZATOR IN PARTNERJI KONFERENCE 2018
v partnerstvu z


SPONZORJI IN DONATORJI KONFERENCE 2018


  

MEDIJSKA SPONZORJA KONFERENCE 2018         


 


Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate z uporabo piškotkov?