UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola TEL: 05 / 662 - 64 - 60 E-MAIL: conference@fvz.upr.si
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE

»HEALTH OF CHILDREN AND ADOLESCENTS«


20. SEPTEMBER 2019, Portorož, Slovenia
Program of the conference
7.30 - 8.30
Registration
Galea's Foyer, Ground floor

Poster posting
8.30 - 9.45
Opening and plenary lectures 1st part
Galea Hall
9.45 - 10.10
Coffee break
Galea's Foyer

Poster posting
10.10 - 12.30
Sessions 1st part
Galea Hall & Batana Hall
12.30 – 13.30
Lunch
Restaurant of GH Portorož
13.30 - 15.00
Plenary lectures 2nd part
Galea Hall
15.00 – 15.30
Coffee break with Poster presentations
Galea's Foyer


15.30 - 17.50


Sessions 2nd part
Galea Hall & Batana Hall
17.50
End of the Conference with Student Abstract Award Announcement
Galea Hall


PLENARY LECTURES


1.1. O mišični atrofiji in sarkopeniji: mehanizmi in posledice / Insights into muscle atrophy and sarcopenia: mechanisms and countermeasures
Antonio Musaró

1.2. Specifični vidiki prehranske obravnave pri starostniku / Specific aspects of nutritional treatment of very old patients
Luboš Sobotka

1.3. Spremembe v nadzoru stabilnosti gibanja pri starostnikih in različnih s starostjo povezanih motnjah / Changes in the control of movement stability with age and age-related disorders
Mark L. Latash

1.4. Staranje, mobilnost in tveganje za padce: merjenje v laboratorijskem okolju in vsakdanjem življenju / Ageing, mobility and fall risk: measurements in the lab and in daily life
Mirjam Pijnappels

1.5. Dobra spolnost v starosti? Blagostanje na področju spolnosti v starosti / Are Older Adults Well Sexually? Sexual Well-Being in Old Age
Sofia von HumboldtCONTRIBUTIONS WITHIN SECTIONSSections 1st part – SLO, Galea Hall
(10:10 – 12:30)Section ELDERLY – ENVIRONMENT
(10:10 – 11:25)


1.1. Prilagoditev v bivalnem okolju starejšim (VABLJENO PREDAVANJE) / Adaptability in living space for elderly people (INVITED LECTURE)
Jasna Hrovatin, David Ravnik
1.2. Oskrba kronične rane pri starostniku v domačem okolju / The treatment of chronic wound among elderly at home
Zvonka Fekonja, Sergej Kmetec, Dubravka Sancin, Tadeja Zrim
1.3. Kakovost spanja pri starejši populaciji: sistematični pregled literature / Quality of sleep among elderly: a systematic review
Sergej Kmetec, Zvonka Fekonja, Mateja Lorber
1.4. Nasilje nad starostniki / The abuse of elderly people
Ines Osvald, Anita Štrancar, Bor Zavrl, Andrej Starc
1.5. Okolje in starostnik z gluhoto in naglušnostjo / Environment and the elderly with deafness and hand of hearing
Cvetka Pangerl
1.6. Biomehanska in ergonomska analiza pomoči pacientu pri vstajanju / Biomechanical and ergonomical analysis of assisting patients in standing up
David Ravnik, Vaclav Bittner
1.7. Strategije za uspešno življenje v domačem okolju pri starejših invalidih / Strategies for successful life in the home environment for older disabled people
Mitja Slapar, Anton ZupanSection NUTRITION PROBLEMS AND CHALLENGES IN THE ELDERLY
(11:25 – 12:30)1.1. Pomen beljakovin v prehrani starostnika / The importance of protein intake in older adults
Marjana Benigar Manias, Mojca Stubelj
1.2. Motnje prehranjevanja v starejšem življenjskem obdobju / Nutrition disorders in the elderly living period
Monika Brglez, Tamara Poklar Vatovec, Nadja Plazar
1.3. Vpliv uživanja različnih vrst kruha na krvni sladkor in občutek sitosti / Influence of consuming different sorts of bread on blood sugar and satiety
Tamara Kofol, Boris Kovač
1.4. Prehranska obravnava starostnikov v domovih za starejše / Nutritional Treatment of Elderly in Nursing Homes
Urša Mršnik, Eva Žaberl, Miha Kranjc
1.5. Prehranjenost starostnikov ob sprejemu na kirurški oddelek / Nutritional status of older adults admitted to the Surgical Ward
Nika Slokar, Nina Mohorko
1.6. Izzivi za dietetika v prehranski obravnavi starostnika / Challenges for dietitians in nutritional support of elderly
Mila Terčelj, Denis Mlakar Mastnak
Sections 1st part – ENG, Batana Hall
(10:10 – 12:30)Section PHYSICAL (IN)ACTIVITY AND ITS IMPORTANCE FOR HEALTHY AGEING
(10:10 – 11:25)1.1. (Ne)odvisnost jakosti in posturalne stabilnosti pri starostnikih (VABLJENO PREDAVANJE) / (In)dependence of Strength and Postural Stability in Elderly (INVITED LECTURE)
Nejc Šarabon
1.2. Promocija aktivnosti starejših z namenom podaljševanja samostojnega bivanja – program aktivnega staranja Soseska za samostojno življenje / Delaying admission to residential care through keeping elderly residents active for longer- providing active ageing through a Retirement Village
Charmaine Attard, Maria Cassar
1.3. Vpliv telesne neaktivnosti na vnetne dejavnike / Effects of physical inactivity on inflammation
Mihaela Jurdana, Ana Petelin, Nina Mohorko, Tadeja Jakus, Rado Pišot, Boštjan Šimunič, Zala Jenko Pražnikar
1.4. Vpliv sedečega delovnika na funkcije trupa – kontekst starejših zaposlenih / The effect of sedentary work on trunk functions – in context of older employees
Kaja Kastelic, Matej Voglar, Nejc Šarabon
1.5. Presejanje za funkcijsko manjzmožnost v okviru Programa za krepitev zdravja motivira starejše k aktivnemu življenju / Functional disability screening within Health promotion program motivates elderly for active life
Tjaša Knific, Andrea Backović Juričan
1.6. Pozitivni učinki plesa na kognitivno funkcijo pri starejših / Benefits of dancing on cognitive functioning in old age
Mandy Knoll
1.7. Ali se čas sedentarnosti na delovnem mestu s starostjo povečuje? / Is workplace sedentary behavior increasing with age?
Nastja Podrekar, Žiga Kozinc, Nejc Šarabon


Section ICT SOLUTIONS AND SERVICES TAILORED FOR THE ELDERLY
(11:25 – 12:30)1.1. Kako narediti telemedicinske storitve dostopne kroničnim bolnikom v podporo samozdravljenju v domačem okolju? (VABLJENO PREDAVANJE) / How to make home telemedicine services available to patients with chronic conditions to support their self-management at home? (INVITED LECTURE)
Drago Rudel, Cirila Slemenik-Pušnik, Metka Epšek-Lenart, Stanislav Pušnik, Janez Lavre
1.2. Priporočila za aplikacijske piktograme za starostnike / Recommendations on application pictograms for the elderly population
Nadis Krantić, Boštjan Žvanut, Katarina Babnik
1.3. Prednosti in slabosti telemedicine pri oskrbi v domačem okolju / Benefits and barriers of telemedicine in home care
Alenka Oven
1.4. Naslavljanje starostne krhkosti s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije / Tackling frailty with the help of Information Communication Technology
Špela Selak, Branko GabrovecSections 2nd part – SLO, Galea Hall
(15:30 – 17:50)Section PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF ADJUSTMENT TO AGING
(15:30 – 16:40)


1.1. Samospoštovanje in kakovost življenja stanovalcev v domu za starejše in lastnem domu (VABLJENO PREDAVANJE) / Self-esteem and quality of life between residents living in homes for the elderly and those living in their own home (INVITED LECTURE)
Danica Železnik, Jadranka Pluzarič, Vesna Ilakovac
1.2. Vpliv telesne dejavnosti na kognitivne sposobnosti starejših ljudi / The impact of physical activity on cognitive functions of elderly people
Lara Menhart, Draga Štromajer, Nika Rožmanec, Andrej Starc
1.3. Dejavniki trajanja hospitalizacije v neakutni obravnavi / Factors influencing hospital length of stay in non-acute care setting
Vida Oražem, Danica Rotar Pavlič, Melita Peršolja
1.4. Psihomotorna upočasnjenost pri bolnikih s starostno depresijo / Psychomotor retardation in geriatric depression
Marko Pišljar
1.5. Kontinuiteta v življenju članov iste družine iz različnih generacij / Continuity in lives of the members of the same family, from different generatio
Blaž Razvornik
1.6. Stališča študentov zdravstvene nege do spolnosti v tretjem življenjskem obdobju / Attitudes of students about sexuality in the third age
Maja Šajina Kresevič, Ester Benko
1.7. Medgeneracijski programi kot rešitev socialne izoliranosti starostnikov / Intergenerational programs as a solution to the social isolation of the elderly
Anja Zagoričnik, Argresa Bylykbashi, Andrej Starc


Section PHYSICAL (IN)ACTIVITY AND ITS IMPORTANCE FOR HEALTHY AGEING
(16:40 – 17:50)1.1. Vloga telesne aktivnosti in prehrane pri preprečevanja krhkosti / Role of physical activity and nutrition in prevention of frailty
Branko Gabrovec
1.2. Vpliv vadbe za razvoj vzdržljivosti in umovadbe na delovni spomin starostnikov / The impact of endurance and cognitive training on working memory of the older adults
Blanka Koščak Tivadar
1.3. Telesna aktivnost starostnikov z diabetičnim stopalom / Physical activity of the elderly with a diabetic foot
Helena Olenik, Milica Puklavec, Armina Šahman, Andrej Starc
1.4. Telesna aktivnost in njen pomen za zdravje starostnikov / Physical activity and its importance for the health of the elderly
Marjeta Oplot, Gregor Štiglic, Mateja Lorber
1.5. Občutljivost testov ravnotežja na razlike med mladimi in starejšimi odraslimi / Sensitivity of balance tests to alterations in body sway control due to aging
Jernej Rošker, Nejc Šarabon
1.6. Vpliv starosti na kinestezijo / Effect of age on kinaesthesia
Neža Šparovec, Jernej Rošker, Nejc ŠarabonSections 2nd part – ENG, Batana Hall
(15:30 – 17:50)Section NUTRITION PROBLEMS AND CHALLENGES IN THE ELDERLY
(15:30 – 16:40)


1.1. Izzivi dolgožive družbe in prehrana starostnika (VABLJENO PREDAVANJE) / Challenges of longevity society and nutrition for older adults (INVITED LECTURE)
Mojca Gabrijelčič Blenkuš
1.2. Mikrobiološka obremenitev v proizvodnji medicinskih pripomočkov / Microbiological contamination in the manufacture of medical devices
Katja Bezek, Maruša Masle, Darja Barlič – Maganja
1.3. S čebeljimi pridelki proti težavam in izzivom v prehrani starostnikov / With bee products against difficulties and challenges in nutrition of elderly
Nina Ilič
1.4. Učinki ustreznih količin omega-3 maščobnih kislin na srce in ožilje v starosti / Sufficient omega-3 fatty acid effects on cardiovascular system in the elderly
Samo Kotnik, Alja Mikec, Andrej Starc
1.5. Percepcije prehrane pri starejših osebah v domskem okolju: pilotna študija / Food and meals perceptions of the elderly in nursing home context: a pilot study
Doroteja Rebec, Kaja Erjavec, Tamara Poklar Vatovec, Katarina Babnik
1.6. Do boljšega kognitivnega zdravja s prehrano / Better cognitive health through nutrition
Saša Šajn Lekše


Section PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF ADJUSTMENT TO AGING
(16:40 – 17:50)1.1. Medgeneracijski dialog - pot k boljšemu stiku med generacijami / Intergenerational dialogue - a way to improve the contact between generations
Nataša Demšar Pečak
1.2. Pozitivno staranje: problem mladih generacij ali izziv sodobne družbe / Positive ageing: the problem of young generation or challenge for modern society
Andreja Gerl, Tjaša Tkalec, Anita Dolšak Kos, Andrej Starc
1.3. Kulturna participacija in zdravje slovenske mladine, odraslih in starostnikov / Cultural Participation and Health of Slovenian Youth, Adults and the Elderly
Andrej Kirbiš, Marina Tavčar Krajnc, Marija Javornik Krečič, Danijela Lahe, Tina Cupar, Darko Friš, Monika Lamot
1.4. Volja do smisla, depresija in telesno gibalna aktivnost pri starostnikih / The meaning in life and depression in physical active and inactive older adults
Uroš Perko, Maša Černelič Bizjak


POSTER PRESENTATIONS – SLO/ENG, Galea's Foyer
(15:00 – 15:30)


1.1. Kulturni vidiki doživljanja menopavze pri ženskah na Cerkniškem / The cultural aspects of experiencing menopause among women in Cerknica region
Urška Bombač, Mirko Prosen
1.2. Ples in vadba kot terapija za bolnika s Parkinsonovo boleznijo – študija primera / Dance and Exercise as Therapy in Patient with Parkinson’s Disease – Case Study
Kristina Drole, Petra Zaletel
1.3. Dejavniki tveganja za razvoj bolezni možganskega žilja pri starejših osebah po kapi / Risk factors for cerebrovascular diseases in older stroke survivors
Branimir Filipović, Tatjana Trošt Bobić, Iris Zavoreo, Dubravka Ciliga
1.4. Zaupanje/nezaupanje starostnikov v zdravstvene delavce / The elderly's trust and distrust of health professionals
Tjaša Hrovat, Neli Kovšca
1.5. Ali sta skupini mlajših starejših in zelo starih različni? Korelati prilagajanja na staranje v dveh starostnih kohortah / Are the young-old and the oldest-old different? Correlates of adjustment to aging in two age cohorts
Sofia von Humboldt, Isabel Leal
1.6. Psihološki izzivi terapije s starejšimi osebami / Therapy with older clients: What are the psychological challenges?
Isabel Leal, Sofia von Humboldt
1.7. Povezljivi gospodinjski aparati za večjo varnost in samostojnost starostnikov / Connected home appliances for greater safety and autonomy of the elderly
Matjaž Likar, Elena Likar
1.8. Učinki redne vadbe pri starejših / Effects of regular exercise on elderly
Tatjana Novak, Zdenka Katkič
1.9. Preprečevanje neenakosti v zdravju starejših z zagotavljanjem transkulturne zdravstvene nege / Preventing health disparities in elderly by ensuring transcultural nursing care
Mirko Prosen, Urška Bogataj, Sabina Ličen, Doroteja Rebec, Igor Karnjuš
1.10. Jezikovni most v turizmu za osebe s posebnimi potrebami in starejše / Building a Bridge Language for Disabled and Elderly Care Tourism
Hatice Reyhan Özgöbek, Duygu Kirgin Toprak, Kübra Civelekoğlu, Sema Oglak
1.11. STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev / STAR-VITAL: Joint measures for the vitality of older workers
Klemen Širok
1.12. Učinek vadbe na telesne zmogljivosti institucionaliziranih starostnikov / Effect of exercise on functional performance in institutionalized elderly
Felicita Urzi, Anja Andrenšek, Elena Buzan


ORGANIZERS AND PARTNERS OF THE CONFERENCE 2018
in partnership with


SPONSORS OF THE CONFERENCE 2018


MEDIA SPONSORS OF THE CONFERENCE 2018     


      


Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?